Kalibracja temperatury mierzonej przez czujnik temperatury

Jeżeli na poprawność pomiaru temperatury negatywny wpływ mają czynniki zewnętrzne (np. czujnik 1-Wire umieszczony pod włącznikiem generującym ciepło) - może okazać się, że konieczne jest wykonanie kalibracji zmierzonej temperatury.

 

W celu wykonania kalibracji temperatury należy:

* utworzyć dwie zmienne w cechach użytkownika CLU:

gdzie:
calibration - wartość o jaką zostanie skalibrowana zmierzona temperatura,
calib_temp - wartość temperatury po kalibracji w °C

 

* utworzyć skrypt:

CLU->calib_temp=CLU->x7501567_ONEW_SENSOR1->Value - CLU->calibration

 

* wywołanie skryptu przypisać do zdarzenia OnValueChange w czujniku temperatury:

 

Tak utworzoną konfigurację należy przesłać do jednostki CLU.

 

Uwaga! W obiekcie PANELSENSTEMP modułu Smart Panel od FW 6.01.08 dostępna jest cecha Calibration, która pozwala na automatyczną kalibrację temperatury o stałą wartość z zakresu -10 do +10 °C.