Sterowanie jednobarwnym paskiem LED z wykorzystaniem pojedynczego kanału modułu LED RGBW za pomocą przycisku monostabilnego

Dzięki otwartej logice systemu Grenton z łatwością możemy przystosować logikę systemu do sterowania jednokolorowymi paskami LED. Dzięki takiemu rozwiązaniu za pomocą jednego modułu LED RGBW możemy sterować czterema niezależnymi jednokolorowymi obwodami LED. Poniższa instrukcja zawiera wskazówki dotyczące przygotowania sterowania jednym, jednobarwnym obwodem LED w zakresie sterowania na zasadzie włącz/wyłącz (kliknięcie przycisku) oraz ustawiania natężenia światła (przytrzymanie przycisku).


Do zrealizowania poniższej funkcjonalności wymagane są:

 • jednostka centralna (CLU Z-Wave)
 • sterownik (np. Led RGBW DIN)
 • moduł wejść (np. Digital In DIN)
 • środowisko do tworzenia logiki sytemu Object Manager

Konfiguracja logiki

1. Utwórz skrypt led_w_switch odpowiadający za sterowanie obwodem LED na zasadzie włącz/wyłącz:
2. Korzystając z zasobnika Komponenty (widocznego po prawej stronie okna oprogramowania Object Manager) utwórz konfigurację, zgodnie z poniższym schematem:

Poniżej znajduje się pełna lista komponentów oraz procedura ich tworzenia.

 • Komponent: Warunek -> CLU -> obiekt: LED RGBW -> cecha: WhiteValue -> Warunek logiczny: ">" -> Wartość: 0
  Sprawdzenie, czy dany obwód LED jest załączony (wartość większa od 0)

 • Komponent: Akcja -> CLU -> obiekt: LED RGBW -> Metoda: SetWhiteValue(Value,Ramp) -> Parametry: Value: 0, Ramp: Default -> Warunek spełniony
  Przypisanie kanałowi W wartości 0 (wyłączenie obwodu). Parametr Ramp (czas narastania) został przyjęty jako domyślny (można go zmienić w cechach wbudowanych modułu).

 • Komponent: Akcja -> CLU -> obiekt: LED RGBW -> Metoda: SetWhiteValue(Value,Ramp) -> Parametry: Value: 255, Ramp: Default -> Warunek niespełniony
  Przypisanie kanałowi W wartości 255 (włączenie obwodu). Parametr Ramp (czas narastania) został przyjęty jako domyślny (można go zmienić w cechach wbudowanych modułu).


Powyższa logika w trybie tekstowym prezentuje się jak niżej:

if(CLU->x281001181_LEDRGBW1->WhiteValue>0) then

CLU->x281001181_LEDRGBW1->SetWhiteValue(0)

else

CLU->x281001181_LEDRGBW1->SetWhiteValue(255)

end

Konfiguracja urządzeń wejścia
1. Dwukrotnie kliknij w nazwę wybranego obiektu wejściowego (Switch_W1), aby przejść do jego konfiguracji:
2. Przejdź do zakładki "Cechy wbudowane" i ustaw wartości początkowe cech Mode, HoldDelay i HoldInterval jak poniżej:

 • cecha Mode definiuje tryb działania wejścia/przycisku - parametr ten musi być zaznaczony jako Monostabilny,
 • cecha HoldDelay określa czas, po którym system zacznie rozpoznawać podawany impuls (sygnał) jako zdarzenie OnHold,
 • cecha HoldInterval jest określającym interwał z jakim wykonywane będzie zdarzenie OnHold.

3. Przejdź do zakładki "Zdarzenia" i do poniższych zdarzeń przypisz odpowiednie akcje: 

 • do zdarzenia OnHold przypisz metodę HoldWhiteValue z wybraną wartością cechy Ramp - będzie odpowiedzialna za obsługę ściemniania i rozjaśniania. Zdarzenie OnHold jest zdarzeniem wykonywanym cyklicznie co czas ustawiony w cesze HoldInverval.

 • do zdarzenia OnClick przypisz wcześniej utworzony skrypt led_w_switch - będzie on odpowiedzialny za sterowanie na zasadzie włącz/wyłącz.


UWAGA! Ustawienie czasu HoldInterval niższego niż 100 spowoduje ustawienie czasu tego parametru jako 0, co spowoduje nieprawidłowe działanie systemu.


Wysyłanie konfiguracji do systemu

1. Po wprowadzeniu wszystkich zmian wyślij konfigurację do CLU za pomocą poniższego przycisku na pasku narzędzi:Obsługa kolejnego obwodu LED za pomocą tego samego modułu wymagać będzie sterowania za pomocą kolejnego kanału modułu LED RGBW - R, G lub B. W tym celu dla kolejnego obwodu LED należy wykonać powyższe instrukcje analogicznie.