Sterowanie ogrzewaniem podłogowym z zabezpieczeniem przed przegrzaniem podłogi

W systemie Grenton sterowanie ogrzewaniem realizowane jest w oparciu o wirtualny obiekt Termostat. Obiekt ten z powodzeniem może zostać wykorzystany do sterowania ogrzewaniem podłogowym. W tego typu rozwiązaniu kluczową kwestią jest zabezpieczenie podłogi przed przegrzaniem. Zbyt wysoka temperatura może wpłynąć niekorzystnie na materiał, z którego wykonana jest posadzka oraz obniżyć komfort korzystania z tego typu ogrzewania.


Do zrealizowania tej funkcjonalności potrzebujesz:

 • jednostka centralna CLU - w przykładowym projekcie nazwana CLU
 • dwa czujniki temperatury: 
  • montowany w podłodze, np. Dalllas DS18B20 - w przykładowym projekcie nazwany temp_sensor_floor,
  • montowany w miejscu pomiaru temperatury odczuwalnej (1,2-1,5 m), np. czujnik temperatury w panelu dotykowym, Dalllas DS18B20  - w przykładowym projekcie nazwany temp_sensor_room,
 • moduł analogowy do obsługi czujników 1-Wire,
 • moduł wyjściowy do sterowania zaworem - przekaźnikowy RELAY lub analogowy ANALOG 0-10V - w przykładowym projekcie wykorzystano moduł wyjść przekaźnikowych; sterowane wyjście nazwano valve,
 • środowisko do tworzenia logiki sytemu Object Manager.

Realizowanie wspomnianej funkcjonalności wymagać będzie utworzenia:

 • skryptu - w przykładowym projekcie nazwany floor_temp_check,
 • obiektu wirtualnego Termostat - w przykładowym projekcie nazwany thermostat,
 • zmiennej globalnej przetrzymującej maksymalną dopuszczalną wartość temperatury podłogi - w przykładowym projekcie nazwana max_floor_temp.

 

Konfiguracja jednostki centralnej CLU

1. Dwukrotnie kliknij w ikonę CLU aby wejść do ustawień modułu:

 

2. Wejdź do zakładki "Cechy użytkownika" i stwórz zmienną globalną typu number:

 • max_temp - maksymalna dopuszczalna temperatury podłogi


Maksymalna dopuszczalna wartość temperatury podłogi w strefie stałego przebywania może się różnić w zależności od materiału, z którego wykonana jest podłoga. Zapoznaj się z dokumentacją producenta posadzki. Najczęściej przyjmowana wartość maksymalnej temperatury wynosi 29-30°C.

 

Wirtualny obiekt THERMOSTAT

1. Kliknij w symbol zegara, aby przejść do okna tworzenia wirtualnych obiektów: 

 

2. Z rozwijanej listy wybierz pozycję "Thermostat". Obiekt ten wykorzystywany będzie do zarządzania temperaturą w danej strefie grzewczej:

 

3. Jako źródło obiektu wskaż czujnik temperatury odpowiedzialny za pomiar odczuwalnej temperatury danej strefy grzewczej, jako odbiornik wyjście odpowiedzialne za sterowanie zaworu lub siłownika ogrzewania podłogowego - w analizowanym przypadku zawór valve. 


Jeżeli wszystkie kroki zostały przeprowadzone poprawnie, okno termostatu w zakładce Cechy wbudowane powinno prezentować się jak niżej:


 

4. Szczegółową instrukcję konfigurowania obiektu wirtualnego Thermostat można znaleźć w instrukcji systemu dostępnej na stronie.

 

5. Zatwierdź zmiany przyciskiem OK.

 

Konfiguracja logiki

1. Utwórz skrypt zarządzający pracą. W analizowanym przypadku nazwany "floor_temp_check":

 

2. Utwórz skrypt realizujący logikę systemu korzystając z zasobnika Komponenty po prawej stronie okna oprogramowania Object Manager. Połączenia i warunki logiczne między utworzonymi blokami funkcyjnymi powinny wyglądać jak pokazano na schemacie poniżej:


Poniżej znajduje się pełna lista komponentów oraz procedura ich tworzenia.

 • Warunek > temp_sensor_floor > Cechy wbudowane: Value > Warunek logiczny: ">=" > Wartość: Cecha > CLU > Cechy zdefiniowane: max_floor_temp
  Sprawdzenie czy temperatura podłogi osiągnęła wartość dopuszczalnej maksymalnej temperatury podłogi

 • Akcja > Obiekt wirtualny: thermostat > Metoda: Stop()
  Wyłączenie działania termostatu

 • Akcja > Obiekt wirtualny: thermostat > Metoda: Start()
  Włączenie działania termostatu


Powyższa logika w trybie tekstowym prezentuje się jak niżej:

if(CLU->temp_sensor_floor->Value>=CLU->max_floor_temp) then 
CLU->thermostat->Stop()
else
CLU->thermostat->Start()
end

 

3.  Zatwierdź zmiany przyciskiem OK.

 

Konfiguracja urządzeń wejścia/wyjścia

1. Na liście modułów dwukrotnie kliknij w obiekt temp_sensor_floor i w zakładce Zdarzenia do zdarzenia OnChange przypisz komendę uruchamiającą wcześniej utworzony skrypt:

Pole "Przypisanie komendy" wyglądać będzie wówczas jak niżej:

 

2. Zatwierdź zmiany przyciskiem OK.

 

Wysyłanie konfiguracji do systemu


Po wprowadzeniu wszystkich zmian wyślij konfigurację do CLU za pomocą poniższego przycisku na pasku narzędzi: